AYŞE TEYZE

AYŞE TEYZE

 

Dizlerinikırmadaneğilmiştiyere.Bir o yanabirbuyanadönüpbirşeylerleuğraşıyordu. Merakettim, gözümoncakalabalığınarasındaonatakılmıştı.Yerdenaldığıminiktorbalarıyerdekiterazidetartıyor, geriyerinekoyuyordu.

 

Arkasındaidim, yanadoğrugeçipyüzünügörmeyeçalıştım. Bolbüzgülüşalvarındakiminikçiçekdesenlerikırbahçesiniandırıyordu.Şalvarındandaha da desenlibirbuluz, başındayöresineaitörtüsüvardı.Pullumoryemenisialnınınbiryarısında, onunüzerineyöreselbeyaz, kenarıoyalıörtüsünüdolayıpbirdüğümatmıştı. Kınalıbeyazsaçları her ikiyanındançıkmıştı.Örtmekdeğildiniyetitümünü.Birçiçekdeğil, bahçesindentopladığıbirdemeti, saçbağınınsağyanınageçirmiş, geçmişinartistlerinetaşçıkaracakgüzelliktegüzelliğinegüzellikkatmıştı.Sabahınerkensaatlerindebaşınayerleştirdiğiçiçeklerinbirkısmıhavanınsıcaklığıilekendisinibırakmıştı.Belki de kendigüzelliğikarşısındasolmuşlardı, kimbilir. Altınminikliraları da kulaklarındaparıldayaraksallanıyordu.Başaşağıdurduğu o kadarsüredebirkezolsunelibaşbağınagitmemiş, sankiorayasabitlenmişgibiduruyordu.

 

Elimdekifotoğrafmakinemlegörüntülemekistedimhabersiz.Birazçekinmedimdesemyalanolur.Habersiz o anıyakalamaktıniyetim.Haberi de olacağınısanmıyordum. O kadardalmıştıki, dünyaumurundadeğildi. Her anınıardıarkasınaçekmekiçindeklanşörebasıyordum.Eğildiğiyerdenkendisinigörüntülediğimifarketti, birgüzelgülücüksalıpişinedevametti.Alışverişedenmüşterisiniyolladıktansonra, doğruldu, çekhadidercesineyüzünemutlulukifadesikatarakhafifbirtebessümle en doğalhaliniyakalayabilmemiçinbiranlıkduraksadı. Çektim. Ne güzelbirkareyakalamıştım.

 

“Yaşyetmiş, işbitmiş” diyenlere, yetmişiaşmışhalahayatdevamediyordercesinetümgücüiletektekayıkladığıbarbunyalarıbirerkilolukayarlayıpşeffaftorbalaradoldurmuş, yanyanayerleştirmişti. Birpazartezgâhınınönündeemeğiileekmeğinitaştançıkarırmisalikendikazancınıçıkarmakiçinuğraşıyordu.

 

“Bana da yollarsın!..” derkenöyleiçtensöylemiştiki, göndermemeyidüşünemezdim. Arkasındakipazarcıyıişaretederektekrardönüpişinedevametti.Anladımki o pazarcıdanadresialacaktım.Pazarcıbiziizlemişolacakki, hoşbirtebessümlekarşıladıbeni, “teyzeminadresinialabilirmiyim, çektiğimfotoğrafıyollayacağım” dedim. Kasalarınüzeriniörtmekiçinkullanılankâğıtlardanbirininucundanbirparçakopardı, adınıadresiniyazdı.

 

Nelerdüşündürdübana Ayşe teyzem! Kim bilirgençliğinde ne gönülleryakmıştı.Bu yaşındabukonumdahalasüsünüeksiketmemişti, kendindenvazgeçmemişti.Yüzünügörüncegülümsüyorinsanisteristemez, dertetmemişhiçbirşeyikendine, ya da bundansonrakeyfiniçıkar be dünyanındercesine… O yaşta, pazardakendiyetiştiriptopladığıbarbunyalarısatarakmı, tadınıçıkaracaktı! Mutluolabileceğiyerdiorası, ürettiğinisatmaktı, gününügeçirmektibelki de.Kaççocuk, kaçtorunsahibiydikimbilir, keşkesorabilsem, sohbetedebilseydimkendisiyle, olmadı, belkibaşkabiryaza, belkibaşkabirpazara…

 

Heyecanla en güzelpozunubüyükbirkarta, diğerkareleri de küçükboyutlardakartlarabastırdım.Her birkartınarkasınagüzeldileklerdebulundumkendisiiçin.Zarfa da adımıadresimi, belkiaramakisterdiye, telefonnumaramı da ekledim. Kim bilir ne kadarmutluolacaktı, tıpkıbenimyollamamlamutluolduğumgibi. Belki de kimselerinböylebirşeyiönemsemeyiplafta, “tamamyollarım” sözünügerçekleştirmiştim.

 

Tam birhaftasonrasındaöğleyedoğrutelefonumçaldı. Adımısoruponayımıaldı, kendisini,”Yalıkavakpazarındafotoğrafçekmiştinizya” diyerektanıttı.Sözünükesip, “Teyzemdesenizyeter” dedim. Çokmutluolmuştu.Çokteşekküretti, “her biriöyleanlamlaryüklükiçektiğinizfotoğrafların, ne kadarmemnunoldukbilemezsiniz” dedi. Duygulanmıştım!..

 

Ayşe teyzemçekindidedimkendikendime, telefonukendiaçmamıştı, uzunsağlıklıbirömürdiledim, iletmesiniistedim. Dedimya;belkibirkezdahatatilamaçlıgittiğimYalıkavak da, Ayşe teyzemineliniöpmekiçinPerşembepazarınıoradabulunduğumsürecekaçırmayacağım.

 

YENER BALTA 24 Ağustos 2009

+

YenerHanım,

Öykünehayrankaldım.

 

Sana buişteekmek var.

Biröykügüzelolurancakbukadar…

 

Ustaöykücüler bile böylegüzelyazamaz.

Yaz, yaz, sendurmadanöyküyaz…

 

Sevgilerimle,

HayriBalta, 24.8.9.2009

 

+

 

Merhaba,

 

Ellerinesağlıkvalla, ben oradaalışverişyaparkensenneleryaparmışsınmeğer…

Sevgilerimle, yazmanındevamıdileklerimle.

G.T.

 

+

 

Yener,ciğim, teşekkürederim.

Sevgiler.

YalçınEfe

 

+

 

Gercektencokguzelolmusteyzecim, gittikcekaleminalisiyorsanirim,

AyseTeyzeyiyoldagorsemtanirimsandim…elinesaglik..

Optumcanim,

Gigi